Prečo mediácia ?

 • výrazne šetrí peniaze za súdne poplatky, advokátov...
 • úspora času v porovnaní so zdĺhavým súdnym konaním
 • osobný podiel na urovnaní sporu navrhovaním vlastného riešenia
 • cieľom mediácie je dosiahnutie dohody výhodnej pre sporiace sa strany
 • je neformálna
 • je dobrovoľná
 • je dôverná a diskrétna

POROVNANIE MEDIÁCIE A SÚDNEHO KONANIA

MEDIÁCIA:
 • strany sa zúčastňujú na mediačnom konaní dobrovoľne, dostupnosť mediačných služieb, nie sú tu žiadne čakacie lehoty,
 • je tu vysoká pravdepodobnosť ukončenia konfliktu,
 • výhodou je aj neformálnosť priebehu mediácie a dôvernosť,
 • finančná nákladovosť pre zúčastnené strany je nižšia, ako pri klasických riešeniach sporov,
 • udržanie vzťahov alebo dáva možnosť vytvoriť vzťah novým spôsobom,
 • dôvernosť informácií prezentovaných v mediačnom procese, účasť na vyriešení podstaty vlastného sporu dáva stranám pocit kontroly nad ich vlastným životom, čo je v kontraste s pocitom obete pomerne zložitého súdneho sporu, odstraňuje negatívne pocity ľudí, ktorí majú spolupracovať,
 • zameriava sa na problém, nie na právne aspekty konfliktu,
 • kontrola procesu zo strany účastníkov konfliktu a výsledku riešenia sporu,
 • vytvára možnosť zachovania priaznivých medziľudských vzťahov, perspektívu do budúcnosti, rozvíjajú schopnosť riešiť konflikty v budúcnosti pomocou vlastných síl,
 • ovplyvňujú postoj ku konfliktom v priaznivom smere,
 • možnosť zmeny dohody na právne vynútiteľný záväzok formou notárskej zápisnice,
 • vysoké percento úspešnosti (na Slovensku 85%, vo svete vyše 90%),
 • výsledok mediácie je predvídateľný, na výsledku sa podieľajú obe strany vlastnými návrhmi a takmer vždy odchádzajú strany spokojné s výsledkom.

SÚDNE KONANIE:
 • formálnosť procesu od jeho začiatku až po koniec,
 • rozhodujúce v tomto konaní sú dôkazy, nie vôľa, alebo záujmy strán,
 • dlhý priebeh konania (často do vydania rozhodnutia subjekt skrachuje, zbaví sa majetku,...)
 • veľmi často vysoké náklady (súdne, rozhodcovské poplatky, náhrady znalečného, právneho zastúpenia, cestovného,...),
 • spravidla dôjde k narušeniu vzájomných vzťahov sporových strán, neochota ďalej komunikovať,
 • výsledok sporu je často nepredvídateľný a rozhoduje o ňom sudca na základe vlastného uváženia,
 • takmer vždy je jedna, prípadne aj obe strany s výsledkom nespokojné.