Mediácia

 • mediácia je lacnejšia, rýchlejšia, efektívnejšia ako súdne konanie
 • mediácia je mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom nestranného a nezávislého odborníka - mediátora
 • mediácia je proces, ktorý je zameraný na hľadanie riešenia konfliktu, nie na dokazovanie a účastníci mediácie v závere sami rozhodujú o výsledku mediácie
 • mediácia je neformálna, dôverná a diskrétna, čo je zosilnené aj povinnosťou mediátora zachovávať mlčanlivosť
 • dôvera je základným pilierom úspešného mediačného procesu a z hľadiska strán je dôležitá k bezpečnému poskytovaniu informácií
 • mediátor je neutrálny, nezávislý a nestranný počas celého procesu vedenia mediácie, pričom žiadnu stranu neuprednostňuje ani ju neobhajuje
 • mediácia je zásadne dobrovoľný proces, nikto vás do mediácie nemôže nútiť a každá zo strán ju môže kedykoľvek ukončiť

PRIEBEH MEDIÁCIE

Hoci je mediácia menej formálna ako súdny proces, má svoje zaužívané pravidlá a postupy. Čo teda môžete očakávať, ak máte záujem riešiť svoj spor mediáciou?

Kontakt

 • Ako prvý krok kontaktujte mediátora, ktorý posúdi, či je váš spor vhodný na mediáciu. Ak áno, mediátor alebo iniciujúca strana osloví zvyšné strany sporu a pozve ich na mediačné stretnutie. Je dôležité, aby sa strany sporu na osobe mediátora zhodli a mediátor túto úlohu prijal.
Oboznámenie s pravidlami a postupom v mediácii
 • V úvodnej časti stretnutia vám mediátor vysvetlí princípy mediácie, priebeh mediačného procesu a svoju úlohu v ňom. Zdôrazní nevyhnutnosť svojej nestrannosti, nezaujatosti a taktiež diskrétnosti všetkých zúčastnených o skutočnostiach, o ktorých sa v priebehu procesu mediácie dozvedia. Následne vás poučí o vašich právach a dohodne s vami vzájomné pravidlá komunikácie. Tiež sa dohodne výška a spôsob platby finančnej odmeny mediátora. Napokon mediátor spíše Dohodu o riešení sporu mediáciou, ktorú spoločne so všetkými stranami sporu podpíše.
Rekonštrukcia sporu
 • Nasleduje druhá fáza stretnutia, v ktorej každá strana dostane tzv. neprerušovaný čas na vysvetlenie svojho pohľadu na predmet sporu. Mediátor pritom dbá o vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, aby obe strany mali možnosť sa k danej problematike vyjadriť a na druhej strane získať dostatočné množstvo informácií. Cieľom neprerušovaného času nie je hľadať príčiny sporu alebo jeho vinníka, ale vytvorenie bezpečnej situácie, v ktorej každý účastník sporu môže prejaviť svoje chápanie a prežívanie sporu. Na záver tejto časti mediátor neutrálnym spôsobom preformuluje vypočuté stanoviská tak, aby vytvoril podmienky pre hľadanie riešenia.
Definovanie sporu a hľadanie možných riešení
 • V ďalšom priebehu stretnutia mediátor napomáha stranám uvedomiť si, prečo spor vznikol a vzájomne sa prostredníctvom komunikácie snažiť o vzájomné pochopenie názorov a postojov strán. Mediátor pritom nikoho neobviňuje, nesúdi, nerozhoduje, kto má pravdu a kto nie, ani nerobí žiadne rozhodnutia, čo by mali strany robiť. Pomáha účastníkom mediačného stretnutia otvorene diskutovať problém a identifikovať z nimi navrhnutých to najvhodnejšie riešenie. Ak na prvom mediačnom stretnutí nenájdu strany spoločne prijateľné východisko, ale sú ochotné pokračovať v hľadaní, mediačné stretnutie sa ukončí a účastníci si dohodnú termín ďalšieho stretnutia.
Identifikácia najvhodnejšieho riešenia a spísanie Dohody o vyriešení sporu
 • Ak napokon nájdu účastníci sporu pre obe strany prijateľné riešenie, mediátor spíše Dohodu o vyriešení sporu, ktorú podpíšu strany sporu aj mediátor. Takto spísaná dohoda zaväzuje strany plniť povinnosti, ku ktorým sa v nej zaviazali. Zároveň býva vhodné poistiť si naplnenie dohody napríklad spísaním záväzkov strán vo forme notárskej zápisnice, alebo schválením dohody vo forme zmieru pred orgánmi, ktorých súdny výkon zákon pripúšťa. Podpisom dohody je proces mediácie ukončený a úloha mediátora splnila svoj účel.

K riešeniu sporu mediáciou je možné pristúpiť v každom štádiu, pred začatím súdneho konania, ale i počas neho.