Druhy sporov

 • rozvod
 • starostlivosť o dieťa
 • výživné
 • bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • obchodné a občianske spory
 • rodinné, majetkové a susedské spory
 • dedičské spory
 • pracovnoprávne spory


Občianskoprávna mediácia

Oblasť občianskoprávnych sporov zahŕňa všetky spory, ktoré môžu vzniknúť porušením práv ľudí žijúcich v istých vzťahoch v danej lokalite. Komunitné spory vlastníkov bytov vznikajúce z dohôd o údržbe majetku, narušených susedských vzťahov domácimi zvieratami, hlukom, parkovaním, chodením po cudzom pozemku, poškodzovaním cudzieho majetku, rušením nočného kľudu, podmienkami údržby a ochrany majetku, skupinovými aktivitami, konfliktmi s inštitúciami, konfliktmi medzi občanmi a susediacimi inštitúciami ako sú napr. školy, zábavné, nákupné centrá a podobne, pričom často je riešenie susedských sporov veľmi jednoduché a stačí len ochota zúčastnených strán dohodnúť sa na riešení.

Ďalším dobrým príkladom uplatnenia mediácie sú susedské spory, kde podobne ako v prípade pracovných kolektívov, škôl a rodiny sú dobré vzťahy nevyhnutné. Často krát je riešenie susedských sporov veľmi jednoduché, stačí ochota zúčastnených dohodnúť sa.

Takými najznámejšími susedskými spormi sú :

 • spoločenstvá vlastníkov domov (podmienky, údržba majetku), susedské otázky (hluk, domáce zvieratá, parkovanie, upratovanie),
 • mládež (konflikty so staršími spoluobčanmi, konflikty s inštitúciami),
 • konflikty medzi občanmi a susedskými inštitúciami, ako sú školy a cirkev,
 • chodenie po cudzom pozemku, poškodenie cudzieho majetku, rušenie nočného kľudu

Ďalšou kategóriou sú dedičské spory. Dedičské konanie a spôsob rozdelenia dedičstva často sprevádzajú spory nespokojných dedičov. Univerzálna rada, ako sa im vyhnúť, neexistuje. Platí však pravidlo, že vždy je jednoduchšie dohodnúť sa a vyhnúť sa tak dlhoročným súdnym sporom. Notári, ktorí na základe poverenia príslušného okresného súdu prejednávajú dedičské konania, nemajú právomoc riešiť spory dedičov. V prípade, ak počas dedičského konania vznikne spor, je vhodné obrátiť sa s vecou na mediátora.


Rodinná mediácia

Najväčším priestorom na uplatnenie mediácie sú rodinné vzťahy. Mediácia tu ponúka citlivé riešenie konfliktov, s ktorými sa v každej rodine môžeme stretnúť. Je jednou z najrozšírenejších oblastí a rozlišujeme tu rozvodovú a rodinnú mediáciu.

V prípade rozvodov a vážne narušených rodinných vzťahov, kde treba brať do úvahy najmä záujmy detí, je mediácia možno poslednou možnosťou na zachovanie dobrých (alebo aspoň uspokojivých) rodinných vzťahov. Cieľom mediácie pritom nie je zachrániť manželstvo, ale poskytnúť partnerom možnosť rozchodu kultivovaným spôsobom, s možnosťou prijateľnej komunikácie v budúcnosti.

Rodinná mediácia sa zaoberá riešením konfliktov, ktoré vznikli vo vzájomnom spolunažívaní členov rodiny (rodičia, deti, starí rodičia, atď.). V tejto oblasti sa mediácia zaoberá spormi, ako sú rozvod (rodičovské plány, návštevy a podpora dieťaťa, rozdelenie majetku, neplatenie vyživovacieho prostriedku), otázky rodinných a partnerských vzťahov (očakávané správanie, finančné príspevky, spôsob komunikácie), ďalej sú to rodinné spory (nezhody rodiča a dieťaťa, manžela a manželky, domáce práce, pravidlá príchodov domov, úteky z domova), spolunažívanie (účty, očakávania, rozdelenie domácich prác).


Obchodná mediácia

Akokoľvek dobre zamýšľaný obchodný vzťah môže vyústiť do konfliktu zmluvných partnerov. Konkurz a exekúcia sú potom krajnými formami riešenia obchodných sporov. Predmetom obchodnej mediácie sú spory medzi firmami, kde vznikli problémy z obchodovania (napr. pohľadávky, neplnenie dohodnutých pravidiel), ukončenie obchodnej spolupráce, nedodržiavanie zmlúv, získanie peňazí a majetku naspäť, nesplácanie poskytnutého úveru.


Mediácia v pracovnoprávnych sporoch

Niekedy je táto mediácia v tejto oblasti využitia označovaná aj ako "mediácia na pracovisku". Rieši situačné konflikty v rámci pracovnoprávnych vzťahov a organizáciou práce (napr. rozdelenie úloh, hodnotenie pracovníkov, vedenie kolektívu, ale aj obťažovanie, ukončenie pracovného pomeru, konflikty medzi pracovníkmi). Príčiny týchto konfliktov môžu byť rôznorodé.