Cenník

Služby a informácie nemajú charakter poskytovania právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov). Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby:

Ceny sú orientačné, výsledná suma sa určuje dohodou medzi účastníkmi mediácie a mediátorom písomnou formou.


Úvodná konzultácia - posúdenie prípadu20,-€
Predmediačná fáza (zahŕňa odoslanie výzvy druhému účastníkovi, prevzatie sporu, administratívne práce, paušálne náhrady, telefonická komunikácia,...)35,-€

MEDIÁCIA
Nemajetkové občianske spory (rozvod, starostlivosť o dieťa, výživné, susedské spory,...)30,-€/hod.
Majetkové občianske spory (vysporiadanie BSM, spory zo zmlúv,...)::
spory do hodnoty 1660,- € (alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa)60,-€/hod.
spory prevyšujúce hodnotu 1660,-€90,-€/hod.
Nemajetkové spory podnikatelia fyzické osoby60,-€/hod.
Nemajetkové spory podnikatelia právnické osoby120,-€/hod.
Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
spory do hodnoty 3320,-€ (alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa)90,-€/hod.
spory od 3320,-€ do 6640,-€10% z hodnoty
spory od 6641,-€ do 16600,-€7% z hodnoty
spory od 16601,-€ do 33200,-€5% z hodnoty
spory od 33201,-€ do 66400,-€2% z hodnoty
spory nad 66400,-€1% z hodnoty
Pracovnoprávne spory30,-€/hod.
Vypracovanie mediačnej dohodyod 70,-€ (podľa náročnosti)
Mediačné poradenstvo20,-€
Spoločnosť s ručením obmedzeným - poradenské a administratívne služby pre obchodné spoločnostiPO DOHODE
Poradenské a administratívne služby pre živnostníkov a fyzické osoby pri podnikaníPO DOHODE
Poradenstvo a informácie vo veciach sporov zo zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, ...)od 15,-€/strana (podľa náročnosti)
Vypracovanie podnikateľských plánov100,-€
Poradenstvo pri vypracovaní podnikateľských plánov20,-€/hod.
Vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov200,-€
Poradenstvo pri vypracovaní bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov40,-€/hod.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.

Tvorba cien je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii vo forme zápisu, prípadne dohody.

Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko mediátor nie je platcom DPH.

V prípade, že v mediačnom konaní je zúčastnených na mediácii viac ako dve osoby, mediátor si vyhradzuje právo dohodnúť odmenu osobitne.

Táto webová stránka neposkytuje právne rady alebo právne služby a teda nemôžu byť za také považované. Táto spoločnosť neposkytuje právne služby. Informácie zverejnené na tejto webstránke, resp. podávané prostredníctvom emailu a telefónu nemajú charakter právneho poradenstva. Všetky informácie sú z verejne dostupných zdrojov a majú iba všeobecný charakter.